Vedtægter

 1. Foreningens navn er Kunstforeningen Det Ny Kastet og dens hjemsted er Det Gamle Rådhus, 7700 Thisted.
 2. Foreningens formål er at drive udstillingsvirksomhed med høj kunstnerisk kvalitet, samt skabe et kreativt miljø, der kan tiltrække sig opmærksomhed både fra ind – og udland.Det er endvidere foreningens formål, via sin udstillingsvirksomhed og øvrige aktiviteter, at medvirke til at forøge interessen og opmærksomheden for landsdelen.
 3. Medlem af foreningen kan enhver blive, som ønsker det, og medlemskab kan tegnes af både enkeltpersoner, grupper, virksomheder og institutioner.
 4. Kontingentet  fastsættes af generalforsamlingen.
 5. Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af april måned.Dagsorden for denne er:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det foregående kalenderår.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter til denne.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
  8. Eventuelt.

  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel omfattende dagsorden, herunder indkomne forslag.

  Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren 14 dage før generalforsamlingen.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt bestyrelsen finder det fornødent, eller 1/5 af
  foreningens medlemmer kræver det.

 6. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender højeste myndighed. Enkelte medlemmer har på generalforsamlingen 1 stemme, parmedlemsskaber har 2 stemmer og firmamedlemsskaber  har 2 stemmer. Udøvelse af stemmeret forudsætter personligt fremmøde.
 7. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.For at sikre kontinuitet i forening afgår på første generalforsamling 3 af bestyrelsens medlemmer, medens 4 er valgt for 2 år. På næste generalforsamling er 4 medlemmer af bestyrelsen på valg og så fremdeles. Generalforsamlingen afgør på første generalforsamling efter den stiftende generalforsamling, hvilke medlemmer der er valgt for to år.Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, sekretær og kasserer.Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.
 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
 9. Foreningen forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, idet foreningens bestyrelse kan meddele fuldmagt til at foretage daglige dispositioner.Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med foreningens til enhver tid tilhørende formue, idet det ikke påhviler foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 10. Til ændring af ovenstående vedtægter eller opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer på en generalforsamling beslutter dette. Er den fornødne majoritet ikke til stede, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor spørgsmålet afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte.Ved opløsning af foreningen tilfalder en evt. formue Thisted Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2011.

Senest ændret på generalforsamlingen den 9. september 2021.