STATENS KUNSTFOND 

10. sep. – 3. okt. 2010

Kunstforeningen Det Ny Kastet udstiller nyindkøbte værker og indgår i et samarbejde med
Statens Kunstfond vedr. Kunstfondens indkøbs- og deponeringsordning.
Der blev afholdt et Informationsmøde i forbindelse med ferniseringen fredag d. 10. sep. for indbudte institutioner i region Nordjylland. Statens Kunstfonds indkøbs- og deponeringsudvalg var til stede ved møde  

 

Fernisering

Malene Landgreen

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund for udstillingsprojektetIndkøbs- og deponeringsordningen har eksisteret siden Statens Kunstfond blev oprettet i 1965. Statens Kunstfond blev oprettet med det erklærede formål at “stimulere til en øget kunstnerisk produktion, så samfundet som helhed kan få del i de kunstneriske frembringelser”, som det hedder i loven.

 

At støtten til kunsten også skal gavne samfundet, fandt en helt konkret udmøntning i indkøbs- og deponeringsordningen. Her bliver støtten til kunstneren gennem et køb af værker, til gavn for samfundet, ved at de købte værker bliver deponeret i hele landet.

 

Statens Kunstfond iværksatte i 2009 en evaluering af indkøbs- og deponeringsordningen, der resulterede i et ønske om at udbrede kendskabet til ordningen. Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg er derfor glade for at indgå et samarbejde med Kunstforeningen Det Ny Kastet, om en udstilling med nye indkøbte værker, der viser et udsnit af dansk samtidskunst. Udstillingen præsenterer grafik, fotografi, maleri m.m. for institutioner, der kunne tænke sig at få værkerne deponeret og naturligvis for alle kunstinteresserede generelt.

 

Ved at placere de indkøbte værker på institutioner i hele landet, giver man et bredt udsnit af befolkningen mulighed for at opleve kunst af høj kvalitet. Indkøbs- og deponeringsordningen er en helt unik mulighed for at nå ud til den tredjedel af danskerne, der aldrig bruger de traditionelle kulturtilbud. Fordi ordningen er tænkt på en sådan måde, at det er kunsten, der flytter sig – ud hvor et virkeligt bredt segment af danskerne har deres dagligdag: på skolerne, hospitalerne, plejehjemmene eller lignende steder, hvor mange mennesker lever, uddannes og virker.

 

Statens Kunstfond ser det som en oplagt mulighed, at kunstforeninger som Det Ny Kastet kan agere “ambassadører” for ordningen, idet de allerede har en tæt kontakt til lokale institutioner og til kunstinteresserede i lokalområdet.

Deltagende kunstnere:

Søren Lose
HuskMitNavn
Johan Rosenmunthe
Anne Marie Ploug
Trine Søndergaard
Kaj Nyborg
MAM
Asmund Havsteen-Mikkelsen
Emil Alsbo
Ulrik Weck
Ferdinand Ahm Krag
Ferdinand Ahm Krag
Lisa Strömbeck
Viera Collaro
Jacob Nielsen
Ulrik Møller
Jesper Christiansen
Ismar Cirkinagic
Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang
Heine Kjærgaard Klausen
Miroslaw Balka
Jørgen Carlo Larsen
Emil Salto
Malene Landgreen
Daniel Svarre
Stig Brøgger
Husk mit navn Jesper Christiansen Malene Landgreen Kirstine Roepstorff
 

 

 

 

 

Statens Kunstfonds indkøbs- og deponeringsordning
Formålet med Statens Kunstfonds indkøbs- og deponeringsordning er dels at støtte nulevende kunstnere og dels at give borgerne i hele landet mulighed for at møde kunst på et højt kvalitativt niveau. Det er dette dobbelte formål, som er bærende for ordningen.

 

 

Brug kunsten!
Bag Statens Kunstfonds indkøbs- og deponeringsordning ligger et ønske om at vække interesse for samtidens kunst hos et bredt udsnit af befolkningen. Kunsten skal ud til borgere i hele landet, dér hvor de færdes i deres dagligdag. Kunst kan være med til at sætte debat og følelser i gang, den kan give nyt perspektiv på vores samtid, ny viden og nye indtryk. For at komme så mange mennesker som muligt til gode, stilles de indkøbte værker derfor til rådighed via deponering på steder, hvor mange mennesker færdes, hvor folk lever, uddannes og virker. Det skal være muligt at opleve god kunst, hvad enten du tager på arbejde eller i skole, besøger det lokale kulturhus eller bibliotek, eller har ærinde hos et af landets hospitaler, retsbygninger, kommunen eller en af de statslige styrelser.

 

Rundt omkring i det danske samfund pågår der med andre ord lige nu én stor kunstudstilling, fordelt på ca. 700 forskellige offentlige bygninger og institutioner. Tanken er at skabe kunstoplevelser for alle – også for dem, som ikke selv aktivt opsøger kunsten på landets gallerier, museer og kunsthaller.

 

Alle statslige, regionale, kommunale eller andre institutioner, der er tilgængelige for offentligheden, kan ansøge om deponering af kunstværker fra Statens Kunstfond.

 

Den gode deponering

Med kunsten følger et ansvar. Der lægges vægt på, at en deponering kun delvist foretages ud fra institutionens behov for kunstnerisk udsmykning. Modtagerinstitutionens opgave er i højere grad at agere ramme for mødet mellem samtidskunsten og brugerne.

En vellykket deponering er, når kunsten bliver en del af institutionen. Mange steder er kunsten med til at forme oplevelserne i og af institutionen – den giver stedet identitet og kunstnerisk profil.

Judit Ström
Nina Kleivan
Kehnet Nielsen
Jes Fomsgaard
Anne Lass
Torben Ebbesen
Anna Sørensen
Kristofer Hultenberg
Peter Linde Busk
Inge Ellegaard
Christian Schmidt-Rasmussen
Anne Fløche
Lene Bødker
Ane Christensen
Christian Vind
June Pilaiporn Pethrith
Anders Reventlov
Knud Odde
Toni Larsen

Gitte Ørskov

Asmund Havsteen-Mikkelsen

 

 

 

Om kunsten
Det er Statens Kunstfonds Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg og Statens Kunstfonds Kunsthåndværk- og Designudvalg, som løbende køber ind for Statens Kunstfond. Indkøbene sker på baggrund af udstillingsbesøg i hele landet, hvor udvalgene som regel erhverver færdige værker. De har dog også mulighed for at bestille værker hos kunstnere.De indkøbte værker består af alt fra maleri, skulptur, grafik, tegning, fotografi, videokunst og installationskunst, til kunsthåndværk og design. Det afgørende kriterium for en erhvervelse er, at værket er af høj kunstnerisk kvalitet, og at de indkøbte værker afspejler bredden og mangfoldigheden i den samtidige kunstproduktion. Hensigten er, at indkøbene skal gøre fyldest for det nutidige kunstlandskab, både hvad gælder geografi, værktyper og kunstnerisk udtryk.FaktaStatens Kunstfond har eksisteret siden 1964. De første billedkunstneriske indkøb i fondets regi blev foretaget i 1965. Fra 1970 omfatter indkøbene også kunsthåndværk og design. Siden 1965 er der i alt foretaget over 10.000 værkindkøb. Heraf er hovedparten – ca. 8.000 – foretaget inden for billedkunst.Det er Statens Kunstfonds Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg og Statens Kunstfonds Kunsthåndværk- og Designudvalg, der står for kunstindkøbene. Hvert tredje år skifter de kunstkyndige tremandsudvalg sammensætning. Det er op til de enkelte udvalg at afgøre, hvordan de bedst forvalter deres midler, der deles mellem legater til kunstnere, præmieringer og indkøb. Beløbet, der årligt bliver brugt på kunstindkøb, varierer derfor.

 

I 2009 blev der købt billedkunst, kunsthåndværk og design for i alt ca. 4,5 mill. kr., hvilket svarede til ca. 12 % af udvalgenes samlede finanslovsbevilling. Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg indkøber for ca. 3,5 mill. kr., mens Kunsthåndværk- og Designudvalget indkøber for ca. 1 mill. kr.

 

I gennemsnit bliver der årligt købt ca. 200 nye værker, som herefter bliver fordelt blandt danske institutioner på baggrund af ansøgning. Statens Kunstfonds indkøbs- og deponeringsordning administreres af Kunststyrelsen.

Hvad er en deponering?

· En deponering er et langtidslån, hvor statsligt indkøbte kunstværker stilles til rådighed for statslige, regionale, kommunale eller andre institutioner, der er tilgængelige for offentligheden.

· Deponeringer har en løbetid på ti år.

· Kunstværkerne skal placeres, så værkerne kan ses af mange – typisk på fællesarealer som forhal, kantine, mødelokaler og gangarealer.

· Ti år efter værkernes indkøbstidspunkt foretages en museal vurdering af værkerne. Særlig museumsrelevante værker anbringes på statslige og statsanerkendte kunstmuseer.

· De værker, der ikke overdrages til kunstmuseer efter ti år, forbliver på de institutioner, hvor de er deponeret.

· I særlige tilfælde, hvor der er tale om f.eks. lukning eller omorganisering af institutionen, kan kunsten returneres til Statens Kunstfond inden udløbet af de ti år.

 

 

 

 

 

 

Knud Odde